Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono sposoby, w jakie spółka Kite Pharma Inc. („Kite”) przetwarza dane osobowe w związku ze swoimi kontaktami, korespondencją, produktami, usługami, aplikacjami i witrynami internetowymi zarówno w sieci internetowej, jak i poza nią (łącznie w związku z „Usługami”). Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych otrzymanych i przetwarzanych przez spółkę Kite. Państwa dostęp do Usług i korzystanie z nich podlega niniejszej Polityce prywatności i Warunkom użytkowania spółki Kite.

Możemy gromadzić od Państwa dane osobowe na wiele różnych sposobów, w tym w szczególności :

 • bezpośrednio o Państwa (np. gdy wypełniają Państwo formularz, przesyłają zapytanie, udzielają odpowiedzi w ankiecie, rejestrują konto, albo w związku z innymi działaniami, usługami, funkcjami albo zasobami, które udostępniamy za pośrednictwem naszych Usług, w tym usługi KiteKonnect);
 • za pośrednictwem naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych;
 • w związku z udziałem w badaniach klinicznych;
 • w związku z leczeniem z wykorzystaniem komercyjnie dostępnych metod leczenia;
 • od pracowników służby zdrowia;
 • od organizacji prowadzących badania kliniczne na zlecenie i badaczy klinicznych;
 • od agencji rządowych albo z rejestrów publicznych;
 • od usługodawców zewnętrznych, brokerów danych albo partnerów biznesowych;
 • od grup i stowarzyszeń branżowych albo zrzeszających pacjentów.

Od czasu do czasu możemy poszerzać zasób dotyczących Państwa danych osobowych, które posiadamy, o informacje uzyskane z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, platformy mediów społecznościowych i podmioty zewnętrzne, oraz wykorzystywać Państwa dane osobowe w połączeniu z takimi informacjami. Możemy na przykład wykorzystywać takie informacje pochodzące od podmiotów zewnętrznych do potwierdzania albo weryfikowania uprawnień posiadanych przez pracowników służby zdrowia albo w celu lepszego zrozumienia Państwa zainteresowań poprzez powiązanie danych demograficznych z podanymi przez Państwa informacjami.

Możemy gromadzić następujące Dane osobowe na Państwa temat

 • dane kontaktowe i preferencje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz dane kontaktowe w nagłych przypadkach;
 • dane biograficzne i demograficzne, takie jak data urodzenia, wiek, płeć, pochodzenie etniczne, stan cywilny i orientacja seksualna;
 • informacje dotyczące zdrowia i leczenia, takie jak informacje o stanie zdrowia psychicznego i fizycznego oraz o rozpoznaniach, o leczeniu chorób, informacje genetyczne, historia chorób w rodzinie, leki przyjmowane przez daną osobę, w tym dawkowanie, czas i częstotliwość przyjmowania;
 • informacje, które gromadzimy w związku z prowadzeniem badań klinicznych i naukowych, prowadzeniem programów wspierania pacjenta, dystrybucją i wprowadzaniem na rynek naszych produktów, zarządzaniem programami indywidualnego stosowania i poszerzonego dostępu;
 • informacje finansowe w celu przeprowadzenia transakcji albo ustalenia, czy dana osoba kwalifikuje się do uczestnictwa w programach pomocy pacjentom;
 • informacje dostępne publicznie;
 • wnioski wyciągane na podstawie innych wymienionych powyżej danych osobowych celem utworzenia profilu odzwierciedlającego Państwa preferencje, cechy, zachowania, opinie i zdolności;
 • informacje dotyczące zdarzeń niepożądanych;
 • możemy wykorzystywać dotyczące Państwa dane osobowe, które gromadzimy, w połączeniu z informacjami uzyskanymi z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, platformy mediów społecznościowych i inne podmioty zewnętrzne;
 • w ograniczonych przypadkach i tylko za odrębnym powiadomieniem oraz zgodą – informacje genetyczne i markery biometryczne;
 • informacje związane z aktywnością w Internecie, takie jak historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje na temat Państwa interakcji z naszymi Usługami i reklamami;
 • nazwa użytkownika i hasło oraz wszelkie inne informacje, które podają Państwo związku z utworzeniem konta w naszych witrynach internetowych albo w aplikacjach mobilnych;
 • państwa zdjęcie, nazwa użytkownika w mediach społecznościowych oraz podpis cyfrowy albo elektroniczny;

Jeśli są Państwo pracownikami służby zdrowia, możemy również gromadzić:

 • informacje o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych, historię wykształcenia i zatrudnienia, powiązania instytucjonalne i rządowe oraz informacje zawarte w życiorysie albo CV dotyczące historii wykształcenia i zatrudnienia (m.in. doświadczenie zawodowe, wykształcenie i znane języki);
 • informacje o programach, produktach i działaniach spółki Kite, w których brali Państwo udział;
 • szczegółowe informacje na temat naszych interakcji z Państwem, naszych produktów, które przepisali Państwo pacjentom oraz umów, które Państwo z nami zawarli;
 • publicznie dostępne informacje dotyczące Państwa praktyki medycznej, takie jak informacje o uprawnieniach do wykonywania zawodu, historii spraw dyscyplinarnych, przeszłych postępowań sądowych i regulacyjnych oraz inne informacje związane z analizą due diligence.

Możemy wykorzystywać dane osobowe dotyczące Państwa i Państwa praktyki medycznej, które gromadzimy, z informacjami uzyskanymi z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, platformy mediów społecznościowych i inne podmioty zewnętrzne, oraz wykorzystywać te dane w połączeniu z takimi informacjami. Możemy na przykład wykorzystywać takie ogólnodostępne informacje do potwierdzania danych do kontaktu albo danych finansowych, do weryfikowania uprawnień posiadanych przez pracowników służby zdrowia albo w celu lepszego poznania Państwa zainteresowań poprzez powiązanie danych demograficznych z podanymi przez Państwa informacjami.

Spółka Kite przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • informowanie o Usługach spółki Kite;
 • w przypadku, gdy wnioskowali Państwo o udział w badaniu klinicznym spółki Kite albo jednego z partnerów spółki Kite;
 • w ramach systemów zarządzania chorobami, edukacji albo wspierania decyzji związanych z wykorzystaniem produktów spółki Kite;
 • w przypadku, gdy wnioskowali Państwo o wsparcie ze strony spółki Kite – pomoc w wypełnianiu wniosku, ocena spełniania kryteriów do skorzystania z oferty, przetwarzanie i świadczenie usługi w ramach oferty, jak również odnowienie usługi w ramach oferty (w stosownych przypadkach);
 • odpowiadanie na pytania dotyczące wniosków, badań i innych oferowanych usług;
 • przedstawianie propozycji dotyczących przyszłych potrzeb;
 • umożliwienie naszym jednostkom stowarzyszonym powiadamiania Państwa o niektórych produktach albo usługach oferowanych przez nasze jednostki stowarzyszone;
 • przetwarzanie transakcji za pośrednictwem usługodawców;
 • prowadzenie badań naukowych i badań wtórnych;
 • spełnianie wymogów prawnych i regulacyjnych oraz wymogów w zakresie bezpieczeństwa i przetwarzania;
 • ochrona przed nadużyciami finansowymi, działaniami podejrzanymi albo innymi działaniami niezgodnymi z prawem;
 • sporządzanie statystyk do analiz dotyczących naszych ośrodków i naszej działalności.

Spółka Kite przetwarza Państwa dane osobowe, gdy ma ku temu podstawę prawną. Podstawy prawne istnieją wtedy, gdy:

 • przekazanie albo przetwarzanie danych odbywa się w uzasadnionym interesie spółki Kite w celu zapewnienia Państwu dostępu do naszych Usług i programów;
 • przekazanie albo przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy między Państwem a spółką Kite (lub jej jednostką stowarzyszoną);
 • przekazanie albo przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej w Państwa interesie między spółką Kite (lub jej jednostką stowarzyszoną) a podmiotem zewnętrznym;
 • przekazanie albo przetwarzanie danych jest niezbędne albo prawnie wymagane z ważnych względów interesu publicznego w celu ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń albo w celu ochrony Państwa żywotnych interesów;
 • przekazanie albo przetwarzanie danych jest wymagane przez odpowiednie przepisy prawa.

Wewnątrz naszej grupy firm

W normalnym trybie świadczenia usług naszym klientom dane osobowe mogą być udostępniane w obrębie spółki Kite, jej spółki dominującej Gilead oraz jej jednostek stowarzyszonych do celów badawczych i statystycznych, związanych z bezpieczeństwem i skutecznością leków, leczeniem chorób, zarządzaniem systemami oraz zapobieganiem albo wykrywaniem przestępczości bądź do innych celów wskazanych w niniejszej Polityce prywatności.

Naszym usługodawcom

Możemy angażować inne spółki i osoby fizyczne w celu świadczenia Usług w naszym imieniu oraz współpracować z innymi spółkami i osobami fizycznymi w związku z konkretnymi produktami albo usługami. Usługodawcami są na przykład spółki zajmujące się analizą danych, spółki zajmujące się obsługą i wsparciem klienta, dostawcy usług e-mail i SMS, spółki zajmujące się hostingiem i tworzeniem witryn internetowych oraz spółki zajmujące się realizacją zamówień. Do usługodawców należą również nasi partnerzy promocyjni w odniesieniu do produktów, które opracowujemy lub reklamujemy wspólnie z innymi firmami. Niektórzy usługodawcy mogą gromadzić dane osobowe w naszym imieniu.

W związku z transakcjami biznesowymi

W miarę rozwoju naszej działalności możemy sprzedawać i nabywać aktywa. W takich transakcjach informacje o użytkownikach, w tym dane osobowe, są zazwyczaj jednym z przekazywanych aktywów przedsiębiorstwa. Ponadto w sytuacji gdy spółka Kite albo zasadnicza część jej majątku zostałaby nabyta, Państwa dane osobowe mogą stanowić część mienia podlegającego przekazaniu. Dlatego też w powyższych okolicznościach możemy ujawnić lub przekazać Państwa dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu.

W celu realizacji naszych zobowiązań prawnych

Spółka Kite zastrzega sobie prawo do ujawniania, bez Państwa uprzedniej zgody, wszelkich danych osobowych na temat Państwa albo dotyczących korzystania przez Państwa z Usług, jeżeli spółka Kite uważa w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne: (a) do ochrony i obrony praw, mienia albo bezpieczeństwa spółki Kite, jej pracowników albo innych użytkowników Usług albo ogółu społeczeństwa; (b) do egzekwowania warunków dotyczących korzystania z Usług; (c) zgodnie z prawnie wiążącym żądaniem właściwego organu państwowego lub w celu zastosowania się do postępowania sądowego, nakazu sądowego albo pisma procesowego; albo (d) do odpowiedzi na zarzuty, że jakiekolwiek treści naruszają prawa osób trzecich. Możemy również ujawniać dane osobowe, jeśli uznamy to za konieczne w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, regulacjami, procedurami prawnymi albo wnioskami organów państwowych.

Możemy również w dowolnym celu ujawniać dane zagregowane albo dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, które nie będą pozwalały osobom trzecim na identyfikację konkretnych osób.

Zaznaczamy, że spółka Kite nie sprzedaje danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Witryny internetowe oraz aplikacje Kite mogą gromadzić informacje, które mogą stanowić dane umożliwiające identyfikację, dotyczące Państwa wizyt, mimo iż nie przesłali Państwo takich informacji w sposób czynny. Informacje takie mogą być gromadzone przy użyciu różnych technologii, takich jak pliki cookie i sygnały nawigacyjne. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przesyłane na dysk twardy komputera przez witrynę internetową. Sygnały nawigacyjne (zwane również plikami GIF, pikselami albo znacznikami internetowymi) pomagają spółce Kite dowiedzieć się, w jaki sposób poruszają się Państwo po witrynach Kite. Podczas gdy korzystają Państwo z witryny, przeglądarka internetowa automatycznie przesyła do witryn Kite niektóre z tych niepowiązanych z tożsamością informacji, takich jak adres URL odwiedzanej strony internetowej oraz wersja przeglądarki używanej na komputerze. Technologie biernego gromadzenia informacji mogą ułatwić korzystanie z witryn internetowych Kite, umożliwiając spółce Kite zapewnienie lepszej obsługi, dostosowywanie witryn Kite w oparciu o preferencje konsumentów, tworzenie statystyk, analizowanie tendencji oraz administrowanie witrynami Kite i ulepszanie ich. Mogą Państwo zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, jednak niektóre funkcje witryny internetowej spółki Kite mogą nie działać bez użycia technologii biernego gromadzenia informacji. Informacje zbierane za pomocą tych technologii nie mogą zostać wykorzystane do identyfikacji użytkownika bez dodatkowych danych.

Niektórzy partnerzy biznesowi spółki Kite, z którymi spółka Kite zawiera umowy o świadczenie Usług (np. dostawcy witryn internetowych), mogą używać swoich plików cookie w witrynach i aplikacjach Kite. Chociaż Kite może nie mieć bezpośredniego dostępu do takich plików cookie ani kontroli nad nimi, niniejsza Polityka prywatności reguluje użycie plików cookie przez Kite i tych partnerów biznesowych w witrynach i aplikacjach Kite. Kite może również zezwalać spółkom prowadzącym media społecznościowe (np. Facebook) na umieszczanie „widżetów” w witrynach Kite. Te narzędzia firm zewnętrznych mogą być również używane do śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Przykładowo dopóki są Państwo zalogowani na Facebooku, za każdym razem, gdy trafią Państwo na stronę z widżetem Facebook, Facebook będzie wiedział, że są Państwo na tej stronie. Kite nie kontroluje praktyk w zakresie ochrony prywatności stosowanych przez te podmioty zewnętrzne.

Niektóre przeglądarki internetowe umożliwiają ograniczenie albo wyłączenie korzystania z technologii śledzenia, które zbierają niezidentyfikowane informacje, dzięki włączeniu ustawienia „Nie śledź” („DNT”). Obecnie nie odpowiadamy na sygnały DNT.

Spółka Kite może oferować aplikacje, programy specjalne, badania kliniczne, działania, wydarzenia albo promocje („Programy”) objęte unikatowymi albo dodatkowymi szczegółowymi warunkami, powiadomieniami o ochronie prywatności lub formularzami zgody, w których wyjaśniono sposoby przetwarzania przekazywanych przez Państwa informacji w związku z Programami. Niektóre Programy mogą obejmować kupony, zniżki albo inne zachęty o charakterze finansowym. W razie potrzeby możemy dostarczyć dodatkowe warunki. Przed przystąpieniem do Programów albo wejściem z nimi w interakcję powinni Państwo zapoznać się z konkretnymi warunkami mającymi zastosowanie do danego Programu.

Spółka Kite nie kieruje swoich Usług do dzieci ani nie gromadzi informacji bezpośrednio od dzieci w wieku poniżej 13. roku życia za pośrednictwem swoich witryn ani aplikacji. Możemy posługiwać się informacjami dotyczącymi dzieci w związku z niektórymi programami, jednak tylko za zgodą rodzica albo prawnego opiekuna.

Jeśli uważają Państwo, że dziecko, którego są Państwo rodzicami albo opiekunami prawnymi, przekazało nam dane osobowe, prosimy skontaktować się ze spółką Kite za pośrednictwem jednej z metod określonych w niniejszym dokumencie. Spółka Kite będzie współpracować z Państwem w celu rozwiązania tego problemu.

Spółka Kite posiada serwery oraz inne urządzenia do przechowywania danych w Stanach Zjednoczonych, UE i Azji. Spółka Kite może przekazywać dane osobowe poza kraj ich pochodzenia w celach określonych powyżej i w określone wyżej sposoby, w tym w celu przetwarzania i przechowywania przez Usługodawców i jednostki stowarzyszone w związku z tymi celami. We wszystkich sytuacjach spółka Kite podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić ochronę Państwa prywatności. Takie kroki obejmują między innymi: wdrażanie kontroli w zakresie prywatności, bezpieczeństwa i umów oraz kroki wymienione powyżej, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

W zakresie, w jakim dane osobowe są wysyłane poza granice kraju danej osoby fizycznej, podlegają one przepisom prawa kraju, w którym są przechowywane, i mogą podlegać ujawnieniu organom państwowym, sądom, organom ścigania albo organom regulacyjnym tego innego kraju, zgodnie z przepisami prawa tego kraju.

Spółka Kite stara się uzyskiwać od usługodawców i jednostek stowarzyszonych zapewnienie, że będą chronić dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Przykładem odpowiednich zapewnień, jakie mogą zostać przedstawione przez usługodawców i jednostki stowarzyszone, jest zobowiązanie umowne, że zapewnią oni co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki jest wymagany w zasadach prywatności spółki Kite określonych w niniejszej Polityce prywatności. Jeżeli spółka Kite poweźmie wiedzę, że usługodawca albo jednostka stowarzyszona wykorzystuje albo ujawnia dane osobowe w sposób sprzeczny z niniejszą Polityką prywatności, spółka Kite podejmie stosowne kroki w celu uniemożliwienia albo powstrzymania wykorzystania albo ujawnienia tych danych.

W przypadkach, w których spółka Kite opiera się na zgodzie na uczciwe i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, możliwość wyrażenia zgody zostanie zapewniona przed zgromadzeniem odnośnych danych osobowych. Mogą Państwo udzielić zgody za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, takiego jak opiekun prawny, agent albo pełnomocnik. W przypadkach, w których spółka Kite działa na podstawie Państwa zgody, będą Państwo mieli prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie.

Spółka Kite będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w sposób zgodny z celami, w związku z którymi zostały one zgromadzone albo na które dana osoba wyraziła zgodę. Spółka Kite wdroży odpowiednie środki w celu zagwarantowania, że zakres danych osobowych jest odpowiedni do ich zamierzonego celu, a same dane są dokładne, kompletne i aktualne. Spółka Kite będzie przechowywać dane osobowe jedynie przez okres, przez jaki jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały one zebrane, z zastrzeżeniem obowiązujących okresów przechowywania danych nałożonych na spółkę Kite na mocy obowiązującego prawa. Może to oznaczać, że Państwa dane osobowe będą przechowywane przez spółkę Kite przez szereg lat, w zależności od celu i potrzeby przetwarzania tych danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązujących w spółce Kite okresów przechowywania danych osobowych, prosimy skorzystać z przedstawionych poniżej danych kontaktowych.

Mogą przysługiwać Państwu pewne prawa i wybory dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. W zależności od Państwa jurysdykcji obowiązujące przepisy prawa mogą gwarantować Państwu dodatkowe prawa konsumenta, w tym:

 • prawo do poznania kategorii danych lub konkretnych dotyczących Państwa danych osobowych, które gromadzimy, w tym informacji o tym, czy Państwa dane osobowe są sprzedawane albo ujawniane, oraz komu udostępniono Państwa Dane osobowe;
 • prawo dostępu do kopii dotyczących Państwa danych osobowych, które przechowujemy;
 • prawo do zażądania usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych;
 • prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w Państwa danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec określonych sposobów wykorzystywania Państwa danych osobowych.

Będziemy weryfikować Państwa tożsamość w związku z wszelkimi wnioskami dotyczącymi danych osobowych, aby upewnić się, że przekazujemy przechowywane przez nas informacje osobom, których informacje te dotyczą, i umożliwiamy korzystanie z praw związanych z tymi informacjami wyłącznie takim osobom albo ich upoważnionym przedstawicielom. Jeśli są Państwo upoważnionymi przedstawicielami składającymi wniosek w imieniu konsumenta, możemy wymagać i żądać dodatkowych informacji w celu zweryfikowania, czy są Państwo upoważnieni do złożenia takiego wniosku.

Spółka Kite może nie być w stanie spełnić żądania, jeżeli dane osobowe zostały zniszczone, usunięte albo poddane anonimizacji zgodnie ze zobowiązaniami i praktykami spółki Kite w zakresie przechowywania dokumentów. Jeżeli spółka Kite nie będzie mogła zapewnić osobie fizycznej dostępu do jej danych osobowych, udzieli tej osobie wyjaśnień, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń prawnych albo regulacyjnych.

W celu złożenia wniosku prosimy o kontakt za pomocą jednej z poniższych możliwości;

za pośrednictwem naszego portalu internetowego w przypadku:

pocztą elektroniczną na adres [email protected]

telefonicznie pod numerem (855) 650-5483(855) 650-5483

pocztą tradycyjną na adres:

Kite Pharma, Inc.
Attn: Privacy
2400 Broadway
Santa Monica, CA 90404

Aby ułatwić nam udzielenie odpowiedzi na Państwa wniosek, wszelka komunikacja ze spółką Kite powinna zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe nadawcy (takie jak adres e-mail, numer telefonu albo adres korespondencyjny) oraz szczegółowy opis wniosku. Ponadto korespondencja dotycząca witryn internetowych spółki Kite powinna obejmować, w stosownych przypadkach, adres e-mail użyty do rejestracji oraz adres witryny internetowej Kite, za pośrednictwem której przekazano dane osobowe. Wnioski składane pocztą elektroniczną dotyczące usunięcia, zmiany albo poprawienia danych osobowych winny zawierać dopisek „Żądanie usunięcia” albo „Żądanie zmiany/poprawienia”, w zależności od sytuacji, w temacie wiadomości e-mail. Spółka Kite dołoży starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione żądania w odpowiednim czasie, a w każdym razie w terminach określonych przez obowiązujące przepisy prawa miejscowego. Jeśli mają Państwo pytania albo skargi dotyczące naszej Polityki prywatności albo praktyk, prosimy skontaktować się z nami pod numerem telefonu (855) 650-5483(855) 650-5483 albo pisząc na adres pocztowy podany poniżej.

Nie ograniczymy ani nie uniemożliwimy Państwu dostępu do naszych Usług ze względu na dokonane przez Państwa wybory i złożone wnioski dotyczące danych osobowych. Uwaga: niektóre wybory mogą mieć wpływ na naszą zdolność świadczenia Usług.

W naszej Witrynie internetowej użytkownik może napotkać reklamy albo inne treści odsyłające do witryn i usług naszych partnerów, dostawców, reklamodawców, sponsorów, licencjodawców i innych podmiotów zewnętrznych („Witryn internetowych podmiotów zewnętrznych”). Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do Witryn internetowych podmiotów zewnętrznych. Nie sprawujemy kontroli nad zawartością ani łączami znajdującymi się w tych witrynach, ani nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane w witrynach połączonych z naszą Witryną. Ponadto te witryny albo usługi, w tym ich zwartość i łącza, mogą ulegać nieustannym zmianom. W odniesieniu do tych witryn i usług mogą też obowiązywać odrębne zasady ochrony prywatności. Przeglądanie innych witryn, w tym witryn powiązanych z naszą witryną, oraz wszelkie interakcje z nimi, podlega warunkom użytkowania i zasadom dotyczącym tych konkretnych witryn.

Spółka Kite może w dowolnym momencie aktualizować treść niniejszej Polityki prywatności wedle uznania. Jeżeli spółka Kite zmieni swoje praktyki w zakresie ochrony prywatności, zaktualizowana wersja niniejszej Polityki prywatności będzie odzwierciedlała te zmiany. Spółka Kite powiadomi o tych zmianach, aktualizując datę wejścia w życie wskazaną w niniejszej Polityce prywatności. Zachęcamy Państwa do częstego sprawdzania ewentualnych zmian wprowadzonych na tej stronie, aby byli Państwo na bieżąco z tym, w jaki sposób chronimy gromadzone przez nas dane osobowe. Okresowe sprawdzanie treści niniejszej Polityki prywatności i zapoznawanie się ze zmianami jest Państwa obowiązkiem. Jeśli mają Państwo konto założone za pośrednictwem naszej Witryny albo jednej ze świadczonych przez nas Usług, możemy informować Państwa o zmianach, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany w ramach takiego konta. Państwa dalsze kontakty ze spółką Kite w zakresie działań ujętych powyżej będą podlegać postanowieniom obowiązującej w danym czasie Polityki prywatności.

Spółka Kite wdrożyła odpowiednie fizyczne, techniczne i zarządcze środki kontroli i zabezpieczenia w celu ochrony Państwa danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem. Środki te mogą obejmować między innymi: szyfrowanie komunikacji, szyfrowanie informacji w trakcie ich przechowywania, zapory sieciowe, kontrolę dostępu, rozdzielenie obowiązków i podobne protokoły bezpieczeństwa.

Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do określonej liczby pracowników spółki Kite, których obowiązki w uzasadniony sposób wymagają dostępu do tych danych, podmiotów zewnętrznych, z którymi spółka Kite zawiera umowy w celu realizacji działań biznesowych rzecz spółki, oraz określonych spółek, z którymi spółka Kite może realizować wspólne programy. Spółka Kite szkoli swoich pracowników w zakresie znaczenia ochrony prywatności oraz właściwego i bezpiecznego postępowania z danymi osobowymi i zarządzania nimi.

Zaznaczamy, że nie da się zagwarantować poufności danych osobowych przesyłanych przez Internet. Spółka Kite zaleca zachowanie ostrożności przy przesyłaniu danych osobowych przez Internet. Spółka Kite nie może całkowicie zagwarantować, że nieuprawnione osoby trzecie nie uzyskają dostępu do Państwa danych osobowych; w związku z tym, przesyłając dane osobowe do Kite przez Internet, należy rozważyć zarówno korzyści, jak i ryzyko.

W przypadku wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Można również wysłać pismo pocztą tradycyjną na poniższy adres:

Kite Pharma, Inc.
Attn: Privacy
2400 Broadway
Santa Monica, CA 90404
(855) 650-5483(855) 650-5483

Wszelka komunikacja ze spółką Kite winna zawierać imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby (takie jak adres e-mail, numer telefonu albo adres korespondencyjny) oraz szczegółowy opis wniosku. Wnioski składane pocztą elektroniczną dotyczące usunięcia, zmiany albo poprawienia danych osobowych winny zawierać dopisek „Żądanie usunięcia” albo „Żądanie zmiany/poprawienia”, w zależności od sytuacji, w temacie wiadomości e-mail. Spółka Kite dołoży starań, aby odpowiedzieć na wszystkie uzasadnione żądania w odpowiednim czasie, a w każdym razie w terminach określonych przez obowiązujące przepisy prawa miejscowego.

W przypadku osób będących obywatelami UE lub uzyskujących dostęp do naszej witryny albo Usług na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oprócz powyższych postanowień zastosowanie może mieć niniejszy Dodatek.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów zlokalizowanych poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym do podmiotów zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, w celu przetwarzania zgodnego z podanymi powyżej celami. Spółka Kite wdroży stosowne środki umowne (w tym standardowe klauzule ochrony danych, których egzemplarz można uzyskać, pisząc na adres z [email protected]), aby zagwarantować, że odpowiednie jednostki stowarzyszone spółki Kite i podmioty zewnętrzne spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zapewnią odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszym powiadomieniem i wymogami przepisów obowiązującego prawa.

Do przetwarzania danych osobowych związanych z Europejskim Obszarem Gospodarczym spółka Kite wyznaczyła inspektora ochrony danych odpowiedzialnego za nadzór nad przestrzeganiem przepisów UE dotyczących ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem [email protected] w przypadku pytań albo wątpliwości dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych przez spółkę Kite podlega przepisom prawa UE, mogą Państwo także złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju zamieszkania. Nazwę i dane kontaktowe odpowiedniego organu nadzorczego można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2019 r.